Skip to content

Regulamiin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin ustala zasady udziału w wydarzeniu konferencyjno-biznesowym o nazwie “Kongres Biznes – Polska – Świat”, zorganizowanym przez Organizatora (zdefiniowanego poniżej), które odbędzie się 27 listopada 2023 roku (zwanym dalej „Kongresem”).
 1. Organizatorem Kongresu jest Art of Networking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-180), ul. Miła 6, lok. 24, REGON: 523794305 NIP: 5252933610, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001005368, o kapitale zakładowym 100.000 złotych.
 1. Kongres odbędzie się w Hotelu InterContinental w Warszawie przy ul. Emilii Plater 49 (zwanym dalej „Obiektem”)

ZASADY UDZIAŁU W KONGRESIE

 1. Uczestnictwo w Kongresie możliwe jest jedynie na podstawie imiennego zaproszenia wystosowanego do Uczestnika przez Organizatora.
 2. Uczestnikiem Kongresu może być osoba, która zarejestrowała się na stronie www Organizatora i która weźmie udział w Imprezie.
 1. Uczestnictwo w Kongresie należy potwierdzić poprzez rejestrację na stronie internetowej z wykorzystaniem linku podanego w zaproszeniu. W tym celu Organizator zaleca posiadanie urządzenia wyposażonego w zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci Internet.
 1. Zarejestrowanie udziału w Kongresie jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 1. Po dokonaniu rejestracji Organizator zweryfikuje zgłoszenie i wyśle akceptację zgłoszenia lub poinformuje o braku możliwości udziału w Kongresie.
 2. Po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji zgłoszenia Uczestnik nie musi wykonywać żadnych dodatkowych działań.
 3. W przypadku odrzucenia zgłoszenia Uczestnik może odwołać się Organizatora poprzez wysłanie informacji e-mailem na adres: kontakt@bpskongres, podając imię i nazwisko, nazwę podmiotu, który reprezentuje i nr telefonu kontaktowego oraz uzasadnienie odwołania.
 4. Liczba miejsc dla Uczestników Imprezy jest ograniczona i została określona przez Organizatora.
 5. Organizator zastrzega, iż z przyczyn od niego niezależnych może nastąpić zmiana programu Kongresu, czasu lub miejsca przeprowadzenia albo odwołanie Kongresu. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o takiej sytuacji Uczestników drogą e-mailową na adres otrzymany podczas rejestracji.
 6. W przypadku zmiany terminu lub miejsca Kongresu rejestracja zachowuje ważność i obowiązuje w nowym terminie lub miejscu.

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA UCZESTNIKA

 1. Uczestnik ma obowiązek:
 2. a) przestrzegać przepisów Regulaminu oraz zasad korzystania z Obiektu, w szczególności przepisów porządkowych;
 3. b) zachowywać się w trakcie Imprezy w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, a także powstrzymać się od przekazywania w trakcie Imprezy treści bezprawnych;
 4. c) stosować się do zarządzeń i poleceń służb porządkowych i służby informacyjnej oraz przedstawicieli Organizatora, w szczególności okazać na żądanie zaproszenie oraz dowód potwierdzający tożsamość Uczestnika (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem);
 5. d) bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.
 6. Zabronione jest wnoszenie na teren Obiektu:
 7. a) przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni i materiałów wybuchowych;
 8. b) napojów alkoholowych, substancji psychotropowych, środków odurzających ani innych, podobnych substancji.
 9. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie Kongresu jest zabronione w świetle niniejszego Regulaminu.
 10. W przypadku ujawnienia w trakcie kontroli bagażu lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie są zabronione, pracownik służb porządkowych może odmówić prawa wejścia do Obiektu Uczestnikowi, u którego stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu do Obiektu – może zażądać od Uczestnika opuszczenia Obiektu. Takiemu Uczestnikowi nie przysługuje żaden zwrot kosztów udziału w Kongresie.
 11. W czasie trwania Kongresu Uczestnik zobowiązany jest przebywać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 12. Uczestnik nie może, bez pisemnej zgody Organizatora, rejestrować przebiegu Kongresu ani wykorzystywać lub przesyłać zapisu dźwięku lub obrazu z Kongresu. Powyższy zakaz nie dotyczy rejestrowania dźwięku lub obrazu w celu publikacji krótkich relacji i wiadomości na social-mediach Uczestnika, m.in. w serwisach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE KONGRESU

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Kongresu Organizator zatrudnia służby porządkowe i służby informacyjne oraz pomoc medyczną. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane te służby.
 2. Przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy służb porządkowych i służb informacyjnych, posiadający identyfikator umieszczony w widocznym miejscu, są uprawnieni do:
 3. sprawdzania uprawnień do przebywania na terenie Obiektu;
 4. sprawdzania przy wejściu do Obiektu zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu zapobieżenia wnoszeniu na teren Obiektu rzeczy niedozwolonych;
 5. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwania do opuszczenia Obiektu;
 6. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika służb porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 7. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.
 8. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie:
 9. odpowiedniego rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz wprowadzenia zasad postępowania w przypadku pożaru;
 10. zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej
 11. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia w Obiekcie, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania służb porządkowych i służb informacyjnych.
 12. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Kongresie, wezwać do opuszczenia Obiektu i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione przez Uczestnika w Obiekcie.
 14. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie Obiektu innemu Uczestnikowi, właścicielowi Obiektu lub Organizatorowi.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wykorzystanych lub powstałych w trakcie Kongresu przysługują Organizatorowi lub osobom prezentującym dane utwory, w szczególności prelegentom.
 2. Dokonują rejestracji, Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie i wykorzystanie przez Organizatora jego wizerunku na zdjęciach i filmach realizowanych w czasie Kongresu, które będą wykorzystywane przez Organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. Jeżeli Uczestnik zamierza cofnąć zgodę na utrwalanie i wykorzystywanie wizerunku, powinien poinformować o tym Organizatora najpóźniej w ciągu 3 dni po zakończeniu Kongresu.
 3. Wszelkie prawa do nazwy i logo Kongresu są zastrzeżone na rzecz Organizatora.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych ze strony Administratora jest: Mariusz Szynalik.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe wzięcie udziału w Kongresie.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność zrealizowania umowy na rzecz Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz zorganizowanie i przeprowadzenie Kongresu (prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom.
 6. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane w trakcie realizacji Kongresu oraz przez okres do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Kongresie.
 7. Uczestnikowi Kongresu przysługuje prawo dostępu jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Administratora dostępnej na stronie https://kongresbps.pl/regulamin-i-polityka-prywatnosci/.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 2. W przypadku zaistnienia istotnych okoliczności związanych z technicznym lub organizacyjnym aspektem Kongresu Imprezy w przypadku zmian w obowiązujących przepisach Organizator może wprowadzić niezbędne zmiany w Regulaminie; w takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestników poprzez e-mail podany podczas rejestracji.
 3. Regulamin jest dostępny w recepcji Kongresu, na stronie internetowej Organizatora, na której dokonywana jest rejestracja Uczestników oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2023 roku.

Serwisu kongresbps.pl  Art of Networking

Serwis https://kongresbps.pl/ jest prowadzony przez Art of Networking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-180), ul. Miła 6, lok. 24, REGON: 523794305 NIP: 5252933610, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001005368, zwaną dale „Administratorem”.

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do ochrony prywatności i ochrony danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi oraz osób fizycznych, które reprezentują Klientów będących osobami prawnymi, w tym będących przedsiębiorcami.

1.DEFINICJE

Serwis

Portal internetowy dostępny pod adresem https://kongresbps.pl/ umożliwiający m.in. rejestrowanie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora

Klient

Osoba fizyczna lub osoba prawna, która dokonuje za pośrednictwem Serwisu rejestracji udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Administratora

Konto

Utworzony i utrzymywany w Serwisie zbiór danych informatycznych dotyczących Klienta, który umożliwia rejestrowanie udziału w wydarzeniach organizowanych przez Administratora

Adres IP

Indywidualny numer, który z reguły posiada każde urządzenie podłączone do Internetu

Login Systemu

Automatyczny komputerowy zapis informacji przekazywanych serwerowi przez urządzenie Klienta przy każdym połączeniu; może on zawierać w szczególności Adres IP pozwalający w pewnym przybliżeniu ustalić, skąd nastąpiło połączenie ze stroną internetową, na której działa Serwis

RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ustawa

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

2.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z Serwisu. Art of Networking sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO oraz Ustawy.

3. Dane zbierane przy zakładaniu Konta

3.1 Dane osobowe zbierane na potrzeby założenia Konta wykorzystywane będą do założenia
i aktywacji Konta oraz do jego prawidłowego utrzymywania, a także do dokonywania zmian
w konfiguracji Konta.

3.2  W celu założenia i utrzymywania Konta konieczne jest, aby Klient, który jest osobą fizyczną, a w przypadku osób prawnych – osoba reprezentująca takiego Klienta, przekazała swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania i adres e-mail.

3.3  Dane Klienta będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu umożliwienia zarejestrowania udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Administratora oraz kontaktowania się z Klientem w sprawach związanych z tym wydarzeniem.

4.  Dostęp do danych osobowych

4.1 Klient (osoba fizyczna) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych a także prawo do ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu należy zwrócić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@kongresbps.pl , przekazując dane, które umożliwią jednoznaczną identyfikację danego Klienta. Osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

5. W przypadku, gdy dane osobowe są niezbędne do korzystania z Serwisu, żądanie ich usunięcia będzie traktowane jako oświadczenie Klienta o usunięciu Konta w Serwisie, co może uniemożliwić udział Klienta w wydarzeniu zorganizowanym przez Administratora.

6.  Udostępnienie danych osobowych

6.1 Administrator nie udostępnia danych osobowych Klientów w żadnym innym celu niż na potrzeby zrealizowania obowiązków dotyczących organizacji i prawidłowego przebiegu wydarzenia.  

6.2 Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.3 Administrator może przekazywać dane osobowe uprawnionym organom w celu ochrony uzasadnionych interesów własnych lub w celu dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi; w szczególności w przypadku, gdy Klient naruszył przepisy prawa lub zasady korzystania z Serwisu.

6.4 Do danych osobowych podanych przez Klienta dostęp ma Administrator oraz upoważnione osoby obsługujące Serwis.

7.  Zabezpieczenie danych osobowych

7.1  Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i dane te są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych
i organizacyjnych.

7.2 Mimo zastosowania zabezpieczeń zgodnych z aktualną wiedzą i przepisami, nie można całkowicie wykluczyć ryzyka wykorzystania danych osobowych w sposób nieuprawniony lub przez podmioty, które uzyskały dane w drodze nielegalnych działań.

7.3 Dla zachowania bezpieczeństwa Klient powinien przechowywać loginy, hasła i inne dane autoryzacyjne w miejscach niedostępnych dla osób nieuprawnionych.

7.4 Zalecane są częste zmiany haseł i nieużywanie jednego hasła do różnych usług. W razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa danych Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Administratora.

7.5 Dane związane z przeglądaniem zawartości stron

Administrator zbiera informacje związane z przeglądaniem zawartości Serwisu przez Klientów, takie jak: adres IP, data i czas wizyty w Serwisie. Administrator nie łączy takich informacji z danymi osobowymi i nie wykorzystuje ich do identyfikacji Klienta ani innych osób. Informacje, o których mowa wyżej, są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy funkcjonowania Serwisu.

8. ZASADY WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES  

8.1 Pliki cookies to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), które są przechowywane przez serwer w urządzeniu końcowym Klienta. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym
i unikatowy numer. Pliki cookies są odczytywane przez serwer przy każdym połączeniu
z Serwisem za pomocą urządzenia Klienta.

8.2 Zakres wykorzystania przez Administratora technologii cookies obejmuje:

a) dostosowanie treści zamieszczonych w Serwisie do preferencji Klientów w celu jego najpełniejszego wykorzystania tych treści;

b) zbieranie danych statystycznych w celu ustalenia sposobu, w jaki Klienci korzystają z Serwisu, co może pozwolić na usprawnienie jego funkcjonowania i na eliminowanie ewentualnych błędów;

c) prawidłowe utrzymanie przez Klienta sesji łączności z Serwisem.

8.3 Dane gromadzone i przechowywane w plikach tekstowych są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem i optymalnego dostosowania go do potrzeb Klientów.

8.4 W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na otrzymywanie i przechowywanie plików cookies. Klient ma możliwość zmiany powyższej funkcjonalności poprzez całkowite jej zablokowanie bądź wymuszenie na przeglądarce każdorazowego informowania o próbie zapisania pliku cookie. Parametry te można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Zablokowanie otrzymywania i przechowywania plików cookies może jednak powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

8.5 Stosowane przez Administratora pliki cookies nie powodują żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniu oraz w oprogramowaniu użytkownika końcowego.

9. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez email: kontakt@kongresbps.pl

Kontakt

Hotel InterContinental Warszawa

Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa

mail

kontakt@kongresbps.pl

Register Here to Attend

Fill in the form, or, if you prefer, Send Us An Email